Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van onze webshop. Deze zijn altijd van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Wij vragen u de Algemene Voorwaarden aandachtig door te lezen. Om de algemene voorwaarden later terug te kunnen lezen raden wij u aan deze digitaal op te slaan of om deze af te drukken.

Artikel 1 – Definities van de voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Weever circulair: de natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in dit geval met handelsnaam: Weever circulair B.V.
Consument: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Weever circulair
• Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Weever circulair en consument, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wettelijk gestelde bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
• Dag: kalenderdag;
• Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
• Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit onderneming

Onze shop in onderdeel van Weever circulair. Wilt u contact met ons opnemen, kan dat op de volgende manieren:
• Telefoon: 06 23 48 75 07 (Ma. Di. Do. Vr. van 08:00 tot 17:00)
• Mail ons: Webshop@weever-circulair.nl
• Bezoekadres: Haatlanderdijk 6 (Ma. t/m Vr. van 08:00 tot 17:00)
• Statutaire naam: Weever circulair B.V.
• Handelsnaam: Weever circulair
• KvK-nummer: 91576296
• BTW-identifcatienummer: NL8657.00.771.B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

• Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen via de webshop van Weever circulair zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
• Indien consument in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Weever circulair slechts bindend, indien en voor zover deze door Weever circulair uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvraagt en door ons bevestigd.
• Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod op de site

• Alles op de website en in andere van Weever circulair wordt aangegeven wat, wanneer en hoe je dit kunt kopen.
• Indien er bezorgkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden aangegeven.
• De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Weever circulair kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is en is daarvoor dan ook niet aansprakelijk.
• Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Weever circulair afkomstige materialen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Weever circulair is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan de consument mag aannemen dat deze tarieven kennelijk onjuist zijn. Indien consument ontdekt dat er onjuiste prijzen zijn vermeld, heeft de consument de mogelijkheid dit te melden aan Weever circulair

Artikel 5 – Overeenkomst tussen partijen

• De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van Weever circulair en het voldoen aan de daarbij door Weever circulair gestelde voorwaarden.
• Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Weever circulair het recht om pas aan het verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
• Weever circulair kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Weever circulair op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
• Weever circulair kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Weever circulair op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
• Weever circulair zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• het bezoekadres van de vestiging van Weever circulair waar de consument met klachten terecht kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
• de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
• de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
• Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

• Bij de aankoop van producten die online besteld en bezorgd zijn heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
• Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Weever circulair retourneren, conform de door Weever circulair verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
• Wanneer de consument het product wilt retourneren dient hij deze als retour aan te melden e-mail te sturen naar Webshop@weever-circulair.nl met de mededeling dat hij het product terug wilt sturen.
• De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

Artikel 7 - Kosten retourzending in geval van herroeping

• Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van de retourzending van het product voor zijn rekening.
• Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient de consument transport van de retourzending van het product zelf te organiseren.
• Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Weever circulair dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangen retourzending, terugbetalen.

Artikel 8 - Niet te retourneren producten

• De consument kan sommige producten helaas niet retourneren: Op-maat gemaakte producten of wanneer niet op-maat gemaakte reeds door de consument op maat zijn gemaakt.

Artikel 9 - Prijs


• Weever circulair kan, voordat de overeenkomst gesloten is, te allen tijde de prijs van de producten aanpassen.
• De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW (mits anders aangegeven).

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

• Weever circulair staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
• Op circulaire- en gebruikte bouwmaterialen zit geen garantie, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met de consument.
• Bij functioneel gebrek kan een product binnen 7 dagen geruild worden tegen een gelijkwaardig product. Krassen en beschadigingen zijn geen reden om het product te retourneren.

Artikel 11 - Uitvoering overeenkomst

• Zodra de bestelling of bevestiging van bestelling is ontvangen door Weever circulair, wordt er een afhaal- of bezorg afspraak ingepland met de consument met inachtneming het in lid 3 van dit artikel.
• Weever circulair zijn gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
• Als plaats van bezorging geldt het adres dat de consument aan Weever circulair kenbaar heeft gemaakt.
• In de orderbevestiging wordt duidelijk kenbaar gemaakt op welke wijze de bezorging zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten bezorgd zullen worden. Indien geen bezorgtermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen de producten in ieder geval binnen 30 dagen bezorgd worden. De consument kan een voorkeursdatum van bezorging doorgeven, echter kunnen hier geen rechten aan gebonden worden omdat Weever circulair afhankelijk is van de (externe) transporteur. Weever circulair stelt zich niet aansprakelijk voor het bezorgen van de producten buiten de voorkeursdatum.
• Indien Weever circulair de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan bezorgen, stelt zij de consument daarvan in kennis. De consument kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe bezorgdatum of krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
• Weever circulair raadt de consument aan de bezorgde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 2 dagen, schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie het artikel omtrent garantie en conformiteit.
• Weever circulair is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te bezorgen zoals het bestelde product, indien bezorging van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
• Bestellingen worden standaard on-gelost aangeboden, tenzij anders overeengekomen met de consument. Door eventuele wachttijd bij lossen of niet bereikbaarheid van het afleveradres kan Weever circulair extra kosten in rekening brengen bij de consument. Weever circulair stelt zich niet aansprakelijk voor de producten zodra deze zijn gelost. LET OP: Vrachtwagens van Weever circulair rijden NIET over onverharde wegen.
• De consument dient zorg te dragen voor eventuele ontheffingen m.b.t. de losplaats.
• Extra kosten voor bezorging in binnensteden of niet bereikbare adressen, zullen worden doorbelast aan de consument.
• Bezorgingen vinden normaliter plaats op werkdagen tussen 07:00 - 17:00, op afspraak tussen 07:00 - 21:00. De consument dient zorg te dragen dat hij of zij aanwezig is op de bezorglocatie met eventueel afgesproken materieel om te kunnen lossen. Eventueel hieruit voortvloeiende (wacht)kosten zullen doorbelast worden aan de consument.

Artikel 12 - Betaling

• Betalingen dienen altijd voor bezorging of afhalen van goederen voldaan te zijn, tenzij anders overeengekomen.
• Betalingen vooraf kunnen worden voldaan door proforma factuur te betalen of de toegestuurde iDeal betaallink te voldoen.
• In geval van wanbetaling van de consument heeft Weever circulair behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenprocedure

• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Weever circulair, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
• Bij de Weever circulair ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraat, wordt door Weever circulair binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

• Dit artikel is slechts van toepassing indien de consument een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
• De totale aansprakelijkheid van Weever circulair jegens de consument wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
• Aansprakelijkheid van Weever circulair jegens de consument voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
• Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust Weever circulair jegens de consument geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Weever circulair.
• De aansprakelijkheid van Weever circulair jegens de consument wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de consument Weever circulair onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Weever circulair ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Weever circulair in staat is adequaat te reageren.
• Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de consument de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Weever circulair meldt.
• In geval van overmacht is Weever circulair niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de consument ontstane schade.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

• De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Weever circulair, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 16 - Persoonsgegevens

• Weever circulair verwerkt de (persoons)gegevens van de consument conform de op de website gepubliceerde privacy statement.
• De (persoons)gegevens die Weever circulair van de consument verkrijgt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten.
• Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst kan Weever circulair de (persoons)gegevens doorgeven aan derden partijen zoals transporteur en leveranciers ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 17 - Slotbepaling

• Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
• Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Weever circulair gevestigd is.
• Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
• Onder, schriftelijk, wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
• Deze algemene voorwaarden gelden, waar van toepassing ook voor een zakelijke koopovereenkomst.

ONTWIKKELING VAN MENSEN

Wij streven naar inclusief werk door individuele potentie te benutten en met partners samen te werken om mensen die moeite hebben met het vinden van een baan te begeleiden naar geschikte werkplekken.

Lees meer

Weever Circulair

In een tijd waarin klimaatverandering onze planeet en de mens bedreigen, streeft Weever Circulair naar een betere wereld waarin aandacht is voor mens en milieu.

Contact formulier